Menu

Behandelovereenkomst

Werkwijze

Als je in behandeling komt bij de praktijk is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de werkwijze. De behandeling bestaat uit een diagnostiekfase en een behandelfase.

1. Diagnostiekfase

Intake, diagnostiek en indicatiestelling

Na aanmelding wordt je, met inachtname van de wachttijd, per mail uitgenodigd voor een intakegesprek. Het eerste intakegesprek duurt 90 minuten. Dit gesprek is gericht op het verhelderen van jouw klacht(en), problematiek en de hulpvraag. Wanneer na dit gesprek blijkt dat jouw hulpvraag passend is binnen de praktijk volgen nog 2 intakegesprekken van een uur. Er wordt dieper ingegaan op je verleden, jouw ontwikkeling als persoon en op zowel bemoedigende als moeilijke gebeurtenissen. Daarnaast is er een aparte afspraak waarin met name vragenlijsten worden ingevuld. Je klachten worden zo verder in beeld gebracht en dit geeft verdieping over wie jij bent en hoe je met spanning omgaat.

Adviesgesprek

De diagnostiekfase wordt afgesloten met een adviesgesprek, waarin een terugkoppeling wordt gegeven over de probleeminschatting, diagnose en voorgestelde behandeling. Daarbij is er ook aandacht voor de behandeldoelen. Aan welke behandeldoelen wil jij werken? Wanneer je in verdere behandeling besluit te gaan, worden samen afspraken gemaakt. Ook deze afspraken worden vastgelegd in een behandelplan.

2. Behandelfase

Het behandelplan vormt de basis voor de verdere behandeling. In het behandelplan staan de behandeldoelen, welke behandeling(en) wordt geboden, de duur, de frequentie en wanneer geëvalueerd wordt. Gesprekken duren in principe 60 minuten.

Drie Behandelfases

De behandeling bestaat globaal uit 3 fases. In de 1e fase krijg je meer inzicht in het ontstaan van je klachten, hoe zij zich tot elkaar verhouden, ga je meer begrijpen hoe jij in elkaar zit en sta je stil bij wat je nodig hebt. In de 2e fase ligt de nadruk op verwerking van het verleden en leer je op een andere manier om te gaan met jouw gevoelens, gedachten en gedrag in het heden. In de 3e fase werk je naar het loslaten van de therapie toe. Je oefent meer zelfstandig in jouw dagelijks leven.

Thuisopdrachten

Om daadwerkelijk verandering te bereiken is het belangrijk  in je dagelijks leven te oefenen met de behandelde stof. Dit gebeurt in de vorm van thuisopdrachten. Voorbeelden van thuisopdrachten zijn: gespreksverslagen schrijven, een digitale module doorlopen (bijvoorbeeld over schematherapie, mindfulness of zelfcompassie), een werkblad invullen, mindfulness oefeningen doen, oefenen met nieuw gedrag (voor jezelf opkomen, grenzen stellen, een fijn/moeilijk gesprek aangaan). Therapie is hard werken. Zorg ervoor dat je voldoende tijd en aandacht hebt om je in te zetten. Ervaring leert dat je enkel vooruit gaat als je ook daadwerkelijk in je dagelijks leven oefent.

3. Voortgang van de behandeling

In de therapie zullen de voortgang en de resultaten regelmatig besproken en geëvalueerd worden, ten minste elke tien tot 15 sessies. Waar nodig wordt het behandelplan aangepast.

4. Terugkoppeling verwijzer

Na de intakefase, bij tussenevaluatie en bij afsluiting van de behandeling zal, indien je hiermee instemt, een terugkoppeling gedaan worden aan de verwijzer over de voortgang en behaalde resultaten. Het kan zijn dat na de intakefase blijkt dat je voor jouw problematiek beter elders terecht kunt voor meer passende hulpverlening, in dat geval wordt je doorverwezen.

5. ROM vragenlijst: klachten en klanttevredenheid

Bij het begin, tijdens en bij afsluiten van de behandeling wordt een vragenlijst afgenomen om jouw klachten en het beloop hiervan in kaart te brengen. Bij afsluiten van de behandeling wordt een klanttevredenheidsvragenlijst afgenomen. Jouw zorgverzekeraar vereist het gebruik van deze vragenlijsten. Deze vragenlijsten zijn onderdeel van jouw dossier en zijn zonder jouw toestemming voor niemand inzichtelijk (ook niet voor je verzekeraar). De resultaten zullen na invullen met je besproken worden.

6. Crisis

In geval van een crisissituatie, dient je contact op te nemen met jouw huisarts of dienstdoende huisarts via de huisartsen spoedpost. In overleg met de huisarts kan eventueel de crisisdienst van de GGZ ingeschakeld worden.

7. Vergoeding

In het geval de praktijk een overeenkomst heeft met jou zorgverzekeraar (zie website), wordt de nota rechtstreeks naar jouw zorgverzekeraar verzonden. In dit geval betaalt je enkel het eigen risico. Zie voor verdere betalingsvoorwaarden de website.

8. Bekostiging via het Zorgprestatiemodel

Per 2022 vindt de bekostiging van de GGZ plaats via het zorgprestatiemodel. Voor de praktijk houdt dit in dat:

 • Afspraken een begin en eindtijd hebben (‘planning=realisatie’). Bij afwijken wordt dit met u besproken.
 • De zorgverlener noteert alle zorgactiviteiten/prestaties: afspraken, mailcontact, e-health en intercollegiaal overleg. Deze prestaties vindt u terug op het afschrift van uw zorgverzekering. Intercollegiaal overleg vindt minimaal eenmaal per jaar plaats in het kader van een passende indicatiestelling en/of reflectie op lopende behandelingen.
 • Alle administratietijd, verslagen schrijven, overleg, behandelplannen, brieven, etc. ziet u niet op dit afschrift terug. Dit zit bij de zorgprestaties ingerekend.
 • De zorgverzekeraar bepaalt de tarieven, hier gaat de zorgverlener niet over.

9. Praktische informatie

 • Bereikbaarheid per telefoon of e-mail
  De praktijk is bereikbaar via het inspreken van het antwoordapparaat en per mail. Je ontvangt zo snel mogelijk en uiterlijk binnen twee werkdagen een reactie. In geval van afwezigheid langer dan 5 werkdagen, wordt dit vermeld op het antwoordapparaat, via mailbeantwoording en op de website.
 • Parkeermogelijkheden
  Wanneer je met de auto komt, houd er dan rekening mee dat de praktijk zich bevindt in een zone van betaald parkeren. Zowel de Veluwehal (Nieuwe Markt 6) als de Jumbo (Nieuwe Markt) zijn op loopafstand van de praktijk en bieden voldoende parkeermogelijkheid.
 • Afmelding bij verhindering
  Je kunt een gemaakte afspraak tot uiterlijk 24 uur van tevoren kosteloos annuleren. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur wordt € 25,- in rekening gebracht. Voor verdere betalingsvoorwaarden, zie de website www.praktijkvanduijn.nl.
 • Afwezigheid bij vakantie en ziekte
  Als bij mijn afwezigheid blijkt dat waarneming door een collega/waarnemer wenselijk/noodzakelijk is zal bij aanvang van mijn afwezigheid afstemming en informatieverstrekking plaatsvinden. Indien bij aanvang hier geen aanleiding voor bleek maar dit (onvoorzien) toch noodzakelijk blijkt te zijn, dien je contact op te nemen met je huisarts of dienstdoende huisarts via de huisartsen spoedpost.

10. Wettelijke bepalingen, kwaliteit en privacy

 • Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO)
  Als je besluit in psychotherapie te gaan is er wettelijk sprake van een overeenkomst tussen jou en jouw psychotherapeut. De rechten en plichten van deze overeenkomst staan omschreven in de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO). Belangrijke rechten voor u zijn: • Het recht op informatie
  • Het recht op geheimhouding van uw gegevens
  • Het recht op inzage en vernietiging van uw dossier
  • Het recht om zelf een hulpverlener te kiezen
 • Beroepscode voor psychotherapeuten
  De vrijgevestigde psychotherapeut is verplicht zich bij uitoefening van zijn of haar beroep te houden aan bepaalde regels, zoals omschreven in de Beroepscode voor Psychotherapeuten. Deze beroepscode kun je vinden op de site van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (www.lvvp.info).
 • Geheimhouding van uw gegevens
  Een psychotherapeut heeft een geheimhoudingsplicht tegenover derden. Hij of zij mag alleen in noodsituaties zijn geheimhoudingsplicht doorbreken, bijvoorbeeld in het geval mensen een gevaar voor zichzelf of hun omgeving vormen. Hij of zij heeft geen toestemming van jou nodig voor overleg met collega’s (die overigens ook een geheimhoudingsplicht hebben). De vrijgevestigde psychotherapeut is vanuit de Zorgverzekeringswet verplicht om gegevens te registreren die tot u persoonlijk herleidbaar zijn en moet u volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) over die registratie informeren. Als je die registratie niet wenselijk vindt, is het verstandig hierover eerst met uw psychotherapeut te overleggen.
 • Klachtenprocedure
  In het geval je niet tevreden bent over de door jouw psychotherapeut verleende zorg, dan kun je dit in de eerste plaats direct met hem of haar bespreken. Heb je (ernstige) klachten en lost een gesprek niets op, dan kun je een beroep doen op een bemiddelaar van de Regionale Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten & Psychologen. Wanneer u een klacht wilt indienen, dan kunt u terecht bij de Klachtencommissie van de LVVP (www.lvvp.info). Een BIG- geregistreerd psychotherapeut valt onder het tuchtrecht, het is daarom tevens mogelijk een klacht in te dienen bij het tuchtcollege voor de gezondheidszorg (www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl).
 • Privacystatement
  Psychotherapiepraktijk Van Duijn hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Psychotherapiepraktijk Van Duijn houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  In deze Privacystatement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Onze privacystatement vindt u op de website: https://praktijkvanduijn.nl/privacy-policy/
 • Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld
  Sinds 1 juli 2013 zijn zelfstandige beroepsbeoefenaren op grond van de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling verplicht om een meldcode te hanteren met als doel correct te handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Indien hier sprake van is, zal dit met je besproken worden.
 • Opvraag gegevens door uw zorgverzekeraar
 • Zorgverzekeraars zijn wettelijk verplicht controles uit te voeren: zij controleren of de verzekerde zorg rechtmatig en doelmatig is geleverd. Binnen dit kader kan het zijn dat uw zorgverzekeraar je vraagt mee te werken aan onderzoek, informatie aan hen te verstrekken of toestemming vraagt voor informatieverstrekking over jouw behandeling bij jouw therapeut. In het kader van jouw privacy ben je niet verplicht mee te werken aan deze controles, je hebt het recht dit verzoek te weigeren.