Menu

Werkwijze

Als je in behandeling komt bij de praktijk is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de werkwijze. De behandeling kan plaatsvinden op locatie, online of door een combinatie van beiden.

De behandeling bestaat uit een diagnostiekfase en een behandelfase.

1. Diagnostiekfase

Intake, diagnostiek en indicatiestelling

Na aanmelding wordt je, met inachtname van de wachttijd, per mail uitgenodigd voor een intakegesprek. Het eerste intakegesprek duurt 90 minuten. Dit gesprek is gericht op het verhelderen van jouw klacht(en), problematiek en de hulpvraag. Wanneer na dit gesprek blijkt dat jouw hulpvraag passend is binnen de praktijk volgen nog 2 intakegesprekken van een uur. Er wordt dieper ingegaan op je verleden, jouw ontwikkeling als persoon en op zowel bemoedigende als moeilijke gebeurtenissen. Daarnaast is er een aparte afspraak waarin met name vragenlijsten worden ingevuld. Je klachten worden zo verder in beeld gebracht en dit geeft verdieping over wie jij bent en hoe je met spanning omgaat.

Adviesgesprek

De diagnostiekfase wordt afgesloten met een adviesgesprek, waarin een terugkoppeling wordt gegeven over de probleeminschatting, diagnose en voorgestelde behandeling. Daarbij is er ook aandacht voor de behandeldoelen. Aan welke behandeldoelen wil jij werken? Wanneer je in verdere behandeling besluit te gaan, worden samen afspraken gemaakt. Ook deze afspraken worden vastgelegd in een behandelplan.

2. Behandelfase

Het behandelplan vormt de basis voor de verdere behandeling. In het behandelplan staan de behandeldoelen, welke behandeling(en) wordt geboden, de duur, de frequentie en wanneer geëvalueerd wordt. Gesprekken duren in principe 60 minuten.

Drie Behandelfases

De behandeling bestaat globaal uit 3 fases. In de 1e fase krijg je meer inzicht in het ontstaan van je klachten, hoe zij zich tot elkaar verhouden, ga je meer begrijpen hoe jij in elkaar zit en sta je stil bij wat je nodig hebt. In de 2e fase ligt de nadruk op verwerking van het verleden en leer je op een andere manier om te gaan met jouw gevoelens, gedachten en gedrag in het heden. In de 3e fase werk je naar het loslaten van de therapie toe. Je oefent meer zelfstandig in jouw dagelijks leven.

Thuisopdrachten

Om daadwerkelijk verandering te bereiken is het belangrijk  in je dagelijks leven te oefenen met de behandelde stof. Dit gebeurt in de vorm van thuisopdrachten. Voorbeelden van thuisopdrachten zijn: gespreksverslagen schrijven, een digitale module doorlopen (bijvoorbeeld over schematherapie, mindfulness of zelfcompassie), een werkblad invullen, mindfulness oefeningen doen, oefenen met nieuw gedrag (voor jezelf opkomen, grenzen stellen, een fijn/moeilijk gesprek aangaan). Therapie is hard werken. Zorg ervoor dat je voldoende tijd en aandacht hebt om je in te zetten. Ervaring leert dat je enkel vooruit gaat als je ook daadwerkelijk in je dagelijks leven oefent.

3. Voortgang van de behandeling

In de therapie zullen de voortgang en de resultaten regelmatig besproken en geëvalueerd worden, ten minste elke tien tot 15 sessies. Waar nodig wordt het behandelplan aangepast.

4. Terugkoppeling verwijzer

Na de intakefase, bij tussenevaluatie en bij afsluiting van de behandeling zal, indien je hiermee instemt, een terugkoppeling gedaan worden aan de verwijzer over de voortgang en behaalde resultaten. Het kan zijn dat na de intakefase blijkt dat je voor jouw problematiek beter elders terecht kunt voor meer passende hulpverlening, in dat geval wordt je doorverwezen.

5. ROM vragenlijst: klachten en klanttevredenheid

Bij het begin, tijdens en bij afsluiten van de behandeling wordt een vragenlijst afgenomen om jouw klachten en het beloop hiervan in kaart te brengen. Bij afsluiten van de behandeling wordt een klanttevredenheidsvragenlijst afgenomen. Jouw zorgverzekeraar vereist het gebruik van deze vragenlijsten. Deze vragenlijsten zijn onderdeel van jouw dossier en zijn zonder jouw toestemming voor niemand inzichtelijk (ook niet voor je verzekeraar). De resultaten zullen na invullen met je besproken worden.