Menu

Werkwijze

Aanmelding

Na aanmelding wordt je, met inachtname van de wachttijd, per mail uitgenodigd voor een intakegesprek.

Intake, diagnostiek en indicatiestelling

De intakefase bestaat uit één tot drie gesprekken van een uur en is gericht op het verhelderen van jouw klacht(en), problematiek en de hulpvraag. Daarbij wordt je gevraagd vragenlijsten in te vullen. De intakefase wordt afgesloten met een adviesgesprek, waarin een terugkoppeling wordt gegeven over de probleeminschatting, diagnose en geïndiceerde behandeling.

Behandeling: individueel of in een groep?

Wanneer je in verdere behandeling besluit te gaan, worden samen afspraken gemaakt over de behandeldoelen, vorm, duur en frequentie van de behandeling. Deze afspraken worden vastgelegd in een behandelplan. Er bestaat de mogelijkheid van individuele therapie of groepstherapie. Dit hangt af van jouw klachten, hulpvraag, patronen en het te verwachten resultaat. Hieronder vindt je verdere informatie over schematherapie, algemeen en in de groep:

Voortgang van de behandeling

In de therapie zullen de voortgang en de resultaten regelmatig besproken en geëvalueerd worden, ten minste elke tien sessies. De therapie gesprekken duren een uur en vinden meestal eens per week of eens per twee weken plaats.

Digitale zorg

Afhankelijk van de klachten en hulpvraag worden de individuele gesprekken gecombineerd met digitale zorg. Hierbij volgt je behandeling via de computer thuis. Zodoende krijgt je informatie en oefen je hoe je beter met je klachten om kunt gaan.

Terugkoppeling verwijzer

Na de intakefase, bij tussenevaluatie en bij afsluiting van de behandeling zal, indien je hiermee instemt, een terugkoppeling gedaan worden aan de verwijzer over de voortgang en behaalde resultaten. Het kan zijn dat na de intakefase blijkt dat je voor jouw problematiek beter elders terecht kunt voor meer passende hulpverlening, in dat geval wordt je doorverwezen.

ROM vragenlijst: klachten en klanttevredenheid

Bij het begin, tijdens en bij afsluiten van de behandeling wordt een vragenlijst afgenomen om jouw klachten en het beloop hiervan in kaart te brengen. Bij afsluiten van de behandeling wordt een klanttevredenheidsvragenlijst afgenomen. Jouw zorgverzekeraar vereist het gebruik van deze vragenlijsten. Deze vragenlijsten zijn onderdeel van jouw dossier en zijn zonder jouw toestemming voor niemand inzichtelijk (ook niet voor je verzekeraar). De resultaten zullen na invullen met je besproken worden.

In het verleden werden de resultaten in geanonimiseerde vorm aangeleverd aan het SBG (stichting benchmark ggz), een koepelorganistatie van alle zorgverzekeraar, met als doel dat zorgaanbieders hun eigen “prestaties” (ROM-respons en gemiddelde uitkomst van de behandeling) kunnen vergelijken met het landelijk gemiddelde. Momenteel levert mijn praktijk geen gegevens aan. Wanneer dit wel het geval is zal ik jou hier expliciet over informeren en toestemming vragen.