Menu

Kwaliteit en privacy

LVVP gevisiteerd

De praktijk is in 2015 met succes gevisiteerd door de beroepsvereniging LVVP en voldoet daarmee aan de door de beroepsvereniging gestelde kwaliteitseisen.

Privacystatement

Psychotherapiepraktijk Van Duijn hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Psychotherapiepraktijk Van Duijn houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  In deze Privacystatement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Onze privacystatement vindt u hier: privacystatement

Kwaliteitsstatuut

Praktijk Van Duijn is erop gericht kwalitatief goede zorg te leveren. De informatie over hoe dit geregeld is vindt u in het kwaliteitsstatuut.

Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO)

Als u besluit in psychotherapie te gaan is er wettelijk sprake van een overeenkomst tussen u en uw psychotherapeut. De rechten en plichten van deze overeenkomst staan omschreven in de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO). Belangrijke rechten voor u als cliënt, zijn recht op informatie, geheimhouding van uw gegevens en inzage van uw dossier.

Beroepscode voor Psychotherapeuten

De vrijgevestigde psychotherapeut is verplicht zich bij uitoefening van zijn of haar beroep te houden aan bepaalde regels, zoals omschreven in de Beroepscode voor Psychotherapeuten. Deze beroepscode kunt u vinden op de site van de Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten: www.lvvp.info.

Klachtenprocedure

In het geval u niet tevreden bent over de door uw psychotherapeut verleende zorg, dan kunt u dit in de eerste plaats direct met hem of haar bespreken. Heeft u (ernstige) klachten en lost een gesprek niets op, dan kunt u een beroep doen op een bemiddelaar van de Regionale Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten & Psychologen. Wanneer u een klacht wilt indienen, dan kunt u terecht bij de Klachtencommissie van de LVVP, zie www.lvvp.info.
Een BIG- geregistreerd psychotherapeut valt onder het Tuchtrecht, het is daarom tevens mogelijk een klacht in te dienen bij het Tuchtcollege voor de gezondheidszorg (www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl).

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Sinds 1 juli 2013 zijn zelfstandige beroepsbeoefenaren, zo ook Psychotherapiepraktijk Van Duijn, op grond van de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling verplicht om een meldcode te hanteren met als doel correct te handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Indien hier sprake van is zal dit met u besproken worden.

Waarneming bij afwezigheid

Bij afwezigheid zal, indien noodzakelijk/wenselijk, een waarnemer beschikbaar zijn.
Indien de praktijk door onvoorziene omstandigheden langer dan 4 weken gesloten is, wordt u tijdig geïnformeerd over waarneming van de behandeling door een andere praktijk/instelling.

Crisis

In geval van een crisissituatie dient u contact op te nemen met uw huisarts of dienstdoende huisarts via de huisartsen spoedpost. In overleg met de huisarts kan eventueel de crisisdienst van de GGZ ingeschakeld worden.